Werkzaamheden Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad sociaal domein wil graag de spreekbuis zijn voor burgers uit de gemeente Elburg als het gaat om sociale kwesties. Door de onafhankelijke rol en een integrale benadering vanuit de burger willen de leden een actieve bijdrage leveren. De uitdaging is om in Elburg het sociale domein zo te organiseren dat iedereen een goede plek heeft om te wonen, te werken en te leven.

Het doel van de adviesraad is het vorm geven van de burgerparticipatie bij onderwerpen binnen het sociaal domein. De adviesraad heeft als taak om het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) integraal te adviseren over het gemeentelijk beleid met betrekking tot het brede sociaal domein.

Wat doet de adviesraad?

  • Behartigen van de belangen van de doelgroepen;
  • Signaleren van wat er leeft bij de inwoners van de gemeente met betrekking tot het sociaal domein, met name bij de meest kwetsbaren, en deze signalen doorgeven aan de gemeente en zo nodig vertalen in adviezen;
  • Functioneren als netwerker en bruggenbouwer tussen de inwoners en de gemeente;
  • Functioneren als platform voor gedachtewisseling met betrekking tot het brede sociaal domein;
  • Contacten onderhouden met de RNV (de adviesraden in de Regio Noord-Veluwe) om, indien dat zinvol is, gezamenlijk adviezen uit te brengen.

De adviesraad bestaat uit vier clusters. Elk cluster vertegenwoordigt een bepaalde groep in de samenleving:

  • Ouderen en volwassenen met een beperking;
  • Jongeren met en zonder een beperking;
  • Gebruikers van voorzieningen werk en inkomen;
  • Informele ondersteuning.

De leden van de clusters houden contact met hun achterban(nen) door middel van klankbordgroepen. Maar ook door hun oor te luisteren te leggen bij allerlei relevante bijeenkomsten en gelegenheden waar zij de doelgroepen kunnen ontmoeten.

De adviesraad vergadert in principe eenmaal per maand. De vergaderingen zijn openbaar, dus inwoners van de gemeente zijn welkom op de vergadering. De vergaderagenda, verslagen en adviezen worden op de website gepubliceerd onder Zorg en Welzijn. De adviesraad is te bereiken via adviesraadsociaaldomeinelburg@gmail.com of via het volgende adres:

Gemeente Elburg
t.a.v Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 70
8080 AB Elburg

Uitgelicht