Verleende collectevergunning op grond van artikel 5:13 APV - Stichting Actiecomité Juliana

Type bekendmaking
collectevergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
24-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een collectevergunning verleend voor:

Beschrijving

Stichting Actiecomité Juliana heeft een collectevergunning ontvangen voor het organiseren van een collecte in de gemeente Elburg, in de periode van 21 t/m 26 januari 2019. Verzonden: 19 december 2018.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht