Vaststelling van het bestemmingsplan “Burgemeester Frieswijkweg 16”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085RC 16
Publicatiedatum
11-12-2018
Einddatum
22-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de gemeenteraad op 26 november 2018 het bestemmingsplan “Burgemeester Frieswijkweg 16” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan beoogt na afbraak van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, één reguliere en één kleine woning toe te staan. Daarnaast blijft de bestaande kleine woning behouden en verandert de bedrijfswoning in een reguliere woning. Op dit plan is het gemeentelijke beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) uit 2016 van toepassing.

Met ingang van woensdag 12 december 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie vergunningen. U kunt hiervoor een af-spraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via:

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht bij de gemeenteraad, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, gedurende de termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde postadres. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzieningen-rechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het bestemmings-plan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 11 december 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht