Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Zuiderzeestraatweg Oost 18-20 Oostendorp (Molen De Tijd)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
18-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2018 het bestemmingsplan “Zuiderzeestraatweg Oost 18-20 Oostendorp (Molen De Tijd)” ongewijzigd heeft vastgesteld. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerp.

Met de bestemmingsplanherziening worden de juridische mogelijkheden gecreëerd om het gebouwencomplex van Molen De Tijd te gebruiken voor een combinatie van functies, waaronder het behoud van de molen als werktuig; ambachtelijke bedrijvigheid zoals een bakkerij en chocola-atelier met winkel; culturele activiteiten zoals tentoonstellings- en educatieruimten; niet-zelfstandige horeca in categorie 2, met een bijbehorend terras; en de daarvoor noodzakelijke parkeervoorzieningen. Het perceel heeft daarvoor naast de bestemming “Bedrijf – Molen” ook de bestemming “Bedrijf-Gemengd” gekregen. Doel van het bestemmingsplan is om ruimte te bieden voor een rendabele exploitatie van het gebouwencomplex en daarmee de instandhouding van de molen als rijksmonument te bevorderen.

Met ingang van woensdag 19 december liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit en met de daarbij behorende stukken, gedurende zes weken (tot en met 30 januari 2019) voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie ‘Vergunningen’. U kunt hiervoor een afspraak maken via http://afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688 688.

De stukken kunnen ook worden geraadpleegd via: 
- de gemeentelijke website
- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH2ELBODORPMOLEN-VST1.

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde postadres.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 18 december 2018,

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Uitgelicht