Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Nunspeterweg 15 Elburg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081BV 15
Publicatiedatum
02-01-2019
Einddatum
14-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2018 de "4e partiële herziening van het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht Gemeente Elburg (Nunspeterweg 15)" ongewijzigd heeft vastgesteld.

Met de bestemmingsplanherziening worden de juridische mogelijkheden gecreëerd om een appartementengebouw te realiseren voor 22 woningen, met name bedoeld voor senioren. Het appartementengebouw zal ontsloten worden vanaf de Gregorystraat.

Met ingang van donderdag 3 januari 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit en met de daarbij behorende stukken, gedurende zes weken (tot en met 14 februari 2019) voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie ‘Vergunningen’. U kunt hiervoor een afspraak maken via http://afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688.

De stukken kunnen ook worden geraadpleegd via: 
- de gemeentelijke website
- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH4BESCHSTAD-VST1

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde postadres.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 2 januari 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Uitgelicht